Przejdź do głównej treści

Historia i ogólny stan uniwersytetu

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią wyższą w Polsce i jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie. Ufundowany został 12 maja 1364 roku przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego a rok 2014 był rokiem Wielkiego Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu. Od początku swojego istnienia jako jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w tym regionie Europy był uczelnią o charakterze międzynarodowym. Już w  XV wieku oprócz Polaków studiowali tam : Rusini, Litwini, Węgrzy, Niemcy, Czesi, Szwajcarzy, Anglicy, Niderlandczycy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, nawet Tatarzy.

Dalszy rozwój uniwerystetu był ściśle związany z - niejednokrotnie tragicznym - przebiegiem historii Polski. Uczelnia przetrwała jednak zarówno Rozbiory Polski przez Cesartwo Rosyjskie, Królestwo Pruskie i Austrię Habsburską, jak i I i II wojnę światową. Jej mury pozostawały  natomiast strażnikiem kultury i tożsamości polskiej kształcąc kolejne pokolenia Polaków, jak i przedstawicieli innych narodowości przyczyniając sie tym samym do rozwoju dziedzictwa intelectualnego Europy.

Obecnie na 16 wydziałach pod okiem 3 000 wykładowców kształci się na 73 kierunkach ponad 40 000 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki wybitnej kadrze naukowej oraz najnowocześniejszej infrastrukturze badawczej Uniwersytet pozostaje jedną z największych instytucji badawczych w kraju, współpracującą z najważniejszymi uczelniami z całego świata. Prowadzone międyznarodowe badania dotyczą np. zmian klimatycznych, prawa karnego w krajach Grupy Wyszechradzkiej czy polsko-niemieckich doświadczeń migracyjnych. Na terenie uczelni działa również 150 kół naukowych, gdzie młodzi naukowcy pielęgnuja swoje pasje i nawiązują wzajemne przyjaźnie.

O prestiżu uniwersytetu na arenie krajowej i międzynarodowej świadczą też jego aktualne osiągnięcia naukowe. Powszechnie cenione, owocujące publikacjami w specjalistycznych magazynach i wzbudzające szeroki oddźwięk w światowym środowisku są pionierskie badania i zabiegi operacyjne naukowców z Collegium Medicum, choćby w dziedzinie kardiochirurgii, urologii czy neurologii; organizacja różnorodnych wypraw badawczych – archeologicznych, geograficznych czy zoologicznych – przynoszących światowej klasy odkrycia: od opisania nowego gatunku motyla po unikatowe, docenione przez świat nauki badania archeologiczne w Ameryce Środkowej, a także w Azji Południowej, na Ałtaju, na Cyprze i w Egipcie. Uniwersyteccy badacze biorą udział w najważniejszych globalnych projektach naukowych w dziedzinie astronomii (m.in. H.E.S.S, VIPERS), natomiast wyniki prac krakowskich biotechnologów nad mitochondriami, chemeryną czy immunologiczną rolą krwinek białych były publikowane w najbardziej prestiżowych światowych magazynach. A to przecież tylko przykłady naukowych sukcesów, rozsławiających imię uczelni. O rosnącej w ostatnich latach renomie uniwersytetu świadczą również takie fakty, jak zwiększająca się liczba zgłoszeń patentowych i liczba patentów przyznanych jego naukowcom: w 2007 roku odnotowano 8 zgłoszeń i 2 patenty, a w 2013 – już 60 zgłoszeń i 11 patentów. Nie dziwi więc, że te dokonania znajdują potwierdzenie także w znaczących krajowych wyróżnieniach i nagrodach: w gronie finalistów Nagrody Naukowej tygodnika „Polityka" znalazło się dziewięcioro młodych badaczy z Krakowa, zaś w latach 2010-2013 elitarne nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. Polskie Noble) przypadły m.in. profesorom UJ: Janowi Woleńskiemu, Tomaszowi Guzikowi i Janowi Potempie

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego

Organami Uniwersytetu są Senat i Rektor. 

W skład Senatu wchodzą Rektor jako przewodniczący, prorektorzy, dziekani oraz wybrani przedstawiciele:

  • nauczyciele akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • pozostałych nauczycieli akademickich,
  • samorządu studenckiego,
  • samorządu doktorantów,
  • -pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi.

Rektor piastuje najwyższą godność na Uniwersytecie i przysługuje mu tytuł „Magnificencja". Rektor kieruje Uniwersytetem i reprezentuje go na zewnątrz. Od 1 września 2012 roku funkcję tę pełni prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie.

Na czas swojej nieobecności Rektor powierza kierowanie działalnością Uniwersytetu i reprezentowanie go na zewnątrz jednemu z pięciu prorektorów. W kadencji 2016-2018 są to:

  • prof. dr hab. Armen Edigarian, Prorektor ds. dydaktyki,
  • prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, Prorektor ds. Collegium Medicum,
  • prof. dr hab. Jacek Popiel, Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej,
  • prof. dr hab. Dorota Malec, Prorektor ds. rozwoju,
  • prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tu nas znajdziesz